Obnovit heslo

Your search results

Obchodní podmínky a reklamační řád

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Spa Houses, s.r.o.

(znění platné od 1.8.2020)

Tyto všeobecné obchodní podmínky vypracovala společnost Spa Houses, s.r.o., která je specifikována následujícími údaji:
obchodní firma: Spa Houses, s.r.o.
IČ: 08410348
DIČ: CZ08410348
sídlo: Na Vinohradech 160, Křižatky, 267 01 Králův Dvůr
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C vložka č. 317421 (dále též jen „Spa Houses“).

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále též jen „VOP“) se skládají z následujících pěti částí:
A. Definice a výklad pojmů;
B. Podmínky používání Internetových stránek;
C. Zásady ochrany osobních údajů;
D. Všeobecné ubytovací podmínky;
E. Společná a závěrečná ustanovení.

A. Definice

A.I. Definice a výklad pojmů

1.1. Není-li v těchto VOP výslovně stanoveno jinak, budou mít následující termíny a zkratky při výkladu a aplikaci těchto VOP následující význam:

„Cena“ znamená Cenu ubytování, dle okolností případně navýšenou o Cenu Služeb a Cenu Zboží;

„Cena Služeb“ znamená úplatu za Služby;

„Cena ubytování“ znamená úplatu za ubytování a za služby s ubytováním spojené ve smyslu článku D.VII. těchto VOP;

„Cena Zboží“ znamená úplatu za Zboží;

„Definice a výklad pojmů“ znamená část A těchto VOP;

„Domy“ znamená souhrnné označení pro Luxury Spa Villa, The Royal Retreat Villa a Villa na Vinohradech;

„Internetové stránky“ znamená následující internetové stránky Spa Houses: www.spahouses.cz;

„Klient“ znamená uživatele Internetových stránek a v případě uzavření Smlouvy subjekt, který v ní vystupuje jako objednatel;

„Klientský účet“ znamená účet Klienta zřízený Klientem při Registraci na Internetových stránkách;

„Luxury Spa Villa“ znamená budovu s č.p. 160, rodinný dům, umístěnou na pozemku parc. č. st. 585 o výměře 213 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, zapsanou na listu vlastnictví č. 1759 v katastru nemovitostí vedeném pro obec Králův Dvůr, katastrální území Popovice u Berouna Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun, která se nachází na adrese Na Vinohradech 160, 267 01 Králův Dvůr – Křižatky, a to včetně uvedeného pozemku a souvisejícího pozemku parc. č. 158/71 o výměře 602 m2, druh pozemku zahrada, zapsaného tamtéž;

„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„Osobní údaje“ znamená osobní údaje uvedené v článku C.III. těchto VOP;

„Podmínky používání Internetových stránek“ znamená podmínky obsažené v části B těchto VOP;

„Potvrzení rezervace“ znamená potvrzení Rezervace Klienta ze strany Spa Houses postupem uvedeným v článku D.VI. těchto VOP; dokument o Potvrzení rezervace nalezne Klient na svém Klientském účtu v části s označením „Moje rezervace“;

„Předmět ubytování“ znamená konkrétní z Domů, včetně souvisejících pozemků, ve kterém má být Klientovi dle Smlouvy poskytnuto ubytování;

„Registrace“ znamená vyplnění registračních údajů Klienta pro potřeby přístupu do Rezervačního formuláře ve smyslu článku D.II. těchto VOP;

„Reklamační řád“ znamená podmínky pro uplatňování reklamací stanovené v článku D.XIII. těchto VOP;

„Rezervace“ znamená rezervaci Klienta ve smyslu článku D.V. těchto VOP;

„Rezervační formulář“ znamená internetový rezervační formulář umístěný na internetové stránce www.spahouses.cz;

„Služby“ znamená další ze strany Spa Houses nabízené služby rozdílné od služeb uvedených v ustanovení článku D.IV. odst. 4.8. těchto VOP;

„Smlouva“ znamená smlouvu o ubytování (přechodném nájmu) uzavřenou na základě VOP, jejímž předmětem je ve smyslu §§ 2326 – 2331 Občanského zákoníku závazek Spa Houses, coby ubytovatele, poskytnout Klientovi, coby objednateli, přechodně ubytování na ujednanou dobu a Klient se zavazuje zaplatit Spa Houses úplatu za ubytování a za služby s ubytováním spojené;

„Spa Houses“ znamená společnost Spa Houses z.s., IČ: 08410348, DIČ: CZ08410348, se sídlem Na Vinohradech 160, Křižatky, 267 01 Králův Dvůr, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka č. 317421;

„Společná a závěrečná ustanovení“ znamená ustanovení obsažená v části E těchto VOP; jedná se přitom o ustanovení společná pro veškerá pravidla stanovená v těchto VOP;

„Spory“ znamená veškeré případné spory, které by se mohly týkat těchto VOP a Smlouvy na jejich základě uzavřených, jejich platnosti, účinnosti, jejich porušení, ukončení či výkladu a práv a povinností Stran z nich vyplývajících, jakož i veškerých vztahů bezprostředně souvisejících;

„Spotřebitel“ znamená spotřebitele ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů;

„Strany“ znamená společné označení Spa Houses a Klienta;

„The Royal Retreat Villa” znamená budovu s č.p. 113, rodinný dům, umístěnou na pozemku parc. č. st. 496 o výměře 131 m2, druh pozemku zastavená plocha a nádvoří, zapsanou na listu vlastnictví č. 1759 v katastru nemovitostí vedeném pro obec Králův Dvůr, katastrální území Popovice u Berouna Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun, která se nachází na adrese Na Vinohradech 113, 267 01 Králův Dvůr – Křižatky, a to včetně uvedeného pozemku a souvisejících pozemků parc. č. st. 497 o výměře 41 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří (včetně stavby na tomto pozemku umístěné), pozemku parc. č. 158/23 o výměře 642 m2, druh pozemku ostatní plocha a pozemku parc. č. 158/22 o výměře 850 m2, druh pozemku ostatní ploch, zapsaných tamtéž;

„Ubytovací řád“ znamená podmínky ubytování Klienta a Ubytovaných osob stanovená v článku D.XI. těchto VOP;

„Ubytovaná osoba“ znamená Klienta, pokud sám přímo využívá ubytovacích služeb Spa Houses, jakož o jakoukoliv osobu, která využívá ubytovacích služeb Spa Houses společně s Klientem, nebo na základě Smlouvy uzavřené Klientem;

„Účet“ znamená bankovní účet Spa Houses:

CZE – účet
č. účtu: 123-473140257/0100
IBAN: CZ9701000001230473140257

EURO – účet
č. účtu: 123-1115020217/0100
IBAN: CZ2601000001231115020217

USD – účet
č. účtu: 123-1637820297/0100
IBAN: CZ5001000001231637820297

vedené u Komerční banka, a.s., BIC (SWIFT): KOMBCZPP, nebo jakýkoliv jiný bankovní účet Spa Houses, o němž Spa Houses vyrozumí Klienta (např. v Potvrzení rezervace, daňovém dokladu / faktuře či ve zvláštním písemném oznámení); změna Účtu je vůči Klientovi účinná od okamžiku doručení vyrozumění o jeho změně;
„Villa na Vinohradech” znamená budovu s č.p. 147, objekt k bydlení, umístěnou na pozemku parc. č. 499 o výměře 638 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, zapsanou na listu vlastnictví č. 1773 v katastru nemovitostí vedeném pro obec Králův Dvůr, katastrální území Popovice u Berouna Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun, která se nachází na adrese Na Vinohradech 147, a to včetně uvedeného pozemku a souvisejících pozemků parc. č. 158/20 o výměře 439 m2, druh pozemku ostatní plocha a pozemku parc. č. 158/21 o výměře 126 m2, druh pozemku ostatní plocha, zapsaných tamtéž;
„VOP“ znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky Spa Houses, jejichž nedílnou součástí jsou jejich následující části:
A. Definice a výklad pojmů;
B. Podmínky používání Internetových stránek;
C. Zásady ochrany osobních údajů;
D. Všeobecné ubytovací podmínky;
E. Společná a závěrečná ustanovení;
„Všeobecné ubytovací podmínky“ znamená podmínky stanovené v části D těchto VOP;
„Zásady ochrany osobních údajů“ znamená zásady stanovené v části C těchto VOP;
„Zboží“ znamená zboží, které je případně ze strany Spa Houses nabízeno v souvislosti s poskytováním ubytovacích služeb.
1.2. Nadpisy použité u jednotlivých ustanovení těchto VOP mají pouze orientační charakter.
1.3. Nadefinované výrazy a pojmy lze používat dle okolností jak v jednotném, tak i v množném čísle.

B. Podmínky používání Internetových stránek

B.I. Souhlas s Podmínkami používání Internetových stránek

1.1. Přístup Klienta na Internetové stránky a jejich používání se řídí Podmínkami používání Internetových stránek.
1.2. Vstupem na Internetové stránky, jejich prohlížením nebo používáním Klient potvrzuje, že si přečetl, pochopil a bez výhrad přijal Podmínky používání Internetových stránek.

B.II. Autorská práva a duševní vlastnictví

2.1. Programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní Internetových stránek jsou chráněny autorským právem. Klient se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní Internetových stránek.
2.2. Obsah Internetových stránek, zejména pak texty, značky, loga, diagramy, fotografie, videa, zvuky, hudba, úprava, design, know-how, technologie, produkty a výrobní a organizační procesy jsou majetkem Spa Houses, nebo jsou použity se svolením vlastníků, a jsou odpovídajícím způsobem chráněny autorským právem, ochrannými známkami, patenty a všemi ostatními právními prostředky ochrany duševního a průmyslového vlastnictví.
2.3. S výjimkou případů uvedených v článku B.III. těchto VOP, nic z obsahu našich stránek nelze vykládat jako udělení licence nebo práva použít jakýkoli obsah Internetových stránek.
2.4. Klient není oprávněn při využívání Internetových stránek používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Internetových stránek. Internetové stránky Spa Houses je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních uživatelů a který je v souladu s jeho určením.

B.III. Používání Internetových stránek

3.1. Obsah Internetových stránek je možné stáhnout, zobrazit nebo vytisknout výhradně pro osobní nekomerční použití, a to s tím, že veškerá označení a upozornění na autorská nebo jiná vlastnická práva budou zachována a reprodukována ve všech informačních nebo jiných stáhnutých materiálech.
3.2. Jakékoliv jiné použití, včetně rozmnožování, úpravy, distribuce, přenosu nebo vysílání obsahu Internetových stránek, zcela nebo zčásti a jakýmkoli způsobem, je přísně zakázáno, s výjimkou případů, kdy Spa Houses k tomu předem poskytla písemný souhlas.
3.3. Spa Houses netvrdí a nezaručuje, že použití jakéhokoli obsahu pocházejícího z Internetových stránek nemůže porušit či neporuší práva třetích stran.
3.4. Spa Houses nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Internetových stránek v rozporu s jejich určením.

B.IV. Informace, které nejsou považovány za důvěrné

4.1. Veškeré osobní identifikační údaje a informace, které Klient přes internet zadá na Internetové stránky, jsou chráněny a zpracovávány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů Spa Houses. Spa Houses Klientovi doporučuje, aby si před poskytnutím osobních identifikačních údajů a informací pozorně přečetl Zásady ochrany osobních údajů (viz část C těchto VOP).
4.2. Jakékoli jiné informace nebo materiál, včetně jakýchkoli dat, dotazů, připomínek, návrhů, nápadů, grafů atd., které jsou Spa Houses sděleny prostřednictvím internetu, elektronickou poštou nebo jinak, nejsou a nebudou považovány za důvěrné ani za výlučné vlastnictví osob, které tyto informace sdělují. Cokoli Klient umístí na Internetové stránky Spa Houses nebo zašle, se stává majetkem Spa Houses a může být volně použito k jakémukoli účelu, zejména pak k rozmnožování, rozšiřování, přenosu, vysílání a umístění na internet. Spa Houses má zejména právo volně používat jakékoli nápady, koncepty, know-how nebo techniky, které byly obsaženy v jakémkoliv takovém sdělení, které bylo zasláno na Internetové stránky. Tyto informace a materiály mohou být použity za jakýmkoliv účelem, včetně, ne však výlučně pro potřeby vývoje, výroby, reklamních a marketingových produktů, které využívají takové informace. Za takové použití nenáleží žádná odměna osobám, které informace poskytly, ani nikomu jinému.
4.3. Zasláním informací Klient prohlašuje a zaručuje, že je vlastníkem poskytnutého materiálu/obsahu, že tento materiál/obsah není nactiutrhačný a že jeho použitím Spa Houses nebude porušovat práva žádných třetích stran. Spa Houses není povinna poskytnuté informace použít.

B.V. Vyloučení záruky

1.1. 5.1. Aniž by tím byl dotčen článek B.VI. těchto VOP, veškeré informace a materiály dostupné na Internetových stránkách jsou poskytovány tak, jak jsou k dispozici a bez jakékoli výslovné nebo implicitní záruky jakéhokoli charakteru.
5.2. Spa Houses neodpovídá za to, že obsah Internetových stránek bude odpovídat očekáváním Klientů, že stránky budou k dispozici nepřetržitě, včas, bezpečně a informace budou správné.
5.3. Některé právní řády nemusí některá z těchto omezení dovolovat a je možné, že některá ze shora uvedených omezení se na Klienta nebudou vztahovat.
5.4. Rady ani informace, poskytnuté ústně nebo písemně, získané od Spa Houses nebo při využívání služeb, které jsou k dispozici na Internetových stránkách, nezakládají poskytnutí jakýchkoli záruk, které by se jich týkaly a které nejsou výslovně poskytnuty v Podmínkách používání Internetových stránek.

B.VI. Omezení odpovědnosti

1.2. 6.1. Klient na Internetové stránky vstupuje, používá je a prohlíží si je na vlastní riziko a nebezpečí.
6.2. Klient si je vědom a souhlasí s tím, že v rámci zákonných možností Spa Houses, ani žádný jiný subjekt, který se podílel na vytvoření, výrobě nebo provozu Internetových stránek, nenese žádnou odpovědnost za přímé, nepřímé či další škody, poškození dobré pověsti, vzniklé náklady, ztráty, snížení obratu nebo zisku nebo vznik odpovědnosti jakéhokoliv druhu (a to i v případě, že Spa Houses o vzniku takové škody věděla nebo mohla vědět), které by mohly uživateli vzniknout v důsledku přístupu nebo používání Internetových stránek nebo jejich obsahu nebo naopak nemožnosti použít Internetových stránek nebo jejich obsah.
6.3. Veškeré materiály, které Klient stáhne nebo jinak získá během používání Internetových stránek, získává na vlastní riziko a nebezpečí. Spa Houses nepřijímá odpovědnost za žádné poškození nebo zavirování počítačového vybavení Klientů ani za jiné škody na majetku způsobené vstupem na Internetové stránky, jejich použitím nebo stahováním jakéhokoliv materiálu z Internetových stránek. Stejně nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli nezákonné vniknutí nebo zásah do informačních systémů.
6.4. Spa Houses si vyhrazuje právo přerušit nebo zrušit některou nebo všechny funkce Internetových stránek. Spa Houses nepřijímá odpovědnost za jakékoli přerušení nebo zastavení některých nebo všech funkcí Internetových stránek, způsobených konáním nebo opomenutím Spa Houses nebo třetích osob.

B.VII. Změna informací

6.5. 7.1. Internetové stránky mohou obsahovat nepřesnosti nebo chyby. Spa Houses si vyhrazuje právo provádět změny, opravy a/nebo vylepšení obsahu kdykoli a bez předchozího upozornění, ale není k provedení takových úprav nijak povinna.

B.VIII. Odkazy

6.6. 8.1. Jakožto službu Klientům mohou Internetové stránky obsahovat hypertextové odkazy na jiné stránky, které nejsou provozovány nebo kontrolovány Spa Houses. Spa Houses nenese odpovědnost za obsah, zákonnost, přesnost nebo funkce takových stránek.
8.2. Vytváření hypertextových odkazů na Internetových stránkách je bez předchozího písemného souhlasu Spa Houses zakázáno.

B.IX. Společná ustanovení Podmínek používání Internetových stránek

9.1. Tyto Podmínky používání Internetových stránek představují úplnou dohodu týkající se přístupu a užívání Internetových stránek a jejich obsahu uzavřenou mezi Spa Houses a Klientem. Jakékoli jiné podmínky nebo pravidla vydané Spa Houses, které upravují vztahy mezi Spa Houses a Klientem, týkající se jakékoli služby nebo nákupu výrobků, doplňují tyto Podmínky používání Internetových stránek; v případě rozporu mezi nimi a jinými pravidly nebo podmínkami mají jiná podmínky a pravidla přednost před těmito Podmínkami používání Internetových stránek.

C. Ochrana osobních údajů

C.I. Rozsah ochrany osobních údajů

1.1. Ustanovení o ochraně osobních údajů se vztahují pouze na Klienta, který je fyzickou osobou.
1.2. V přiměřeném rozsahu se ustanovení o ochraně osobních údajů vztahují též na spolupracovníky-fyzické osoby a zaměstnance Klienta, který je osobou právnickou, případně na další Ubytované osoby odlišné od Klienta, jejichž údaje Klient nebo Ubytovaná osoba poskytne Spa Houses.

C.II. Právní úprava ochrany osobních údajů

1.1. 2.1. Ochrana osobních údajů je poskytována:
a) nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a
b) zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

C.III. Osobní údaje

2.1. 3.1. Klient bere Registrací na vědomí, že budou zpracovávány tyto jeho osobní údaje, případně osobní údaje Ubytovaných osob:
a) jméno a příjmení;
b) datum narození;
c) adresa bydliště;
d) e-mailová adresa;
e) telefonní číslo.

3.2. Klient bere na vědomí okolnosti provozování kamerového systému v Předmětu ubytování s tím, že klient souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním i takto získaných osobních údajů Osobních údajů vlastníkem Předmětu ubytování, a to za účelem správy Předmětu ubytování a vymáhání případných povinností v přímé či nepřímé souvislosti s užíváním Předmětu ubytování.
3.3. Klient bere na vědomí, že je povinen Osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Spa Houses o změně v Osobních údajích.
3.4. Klient potvrzuje Registrací a následně odesláním Rezervace, že Osobní údaje poskytl dobrovolně.
3.5. V případě, že je Klient právnickou osobou, potvrzuje Registrací a následně odesláním Rezervace, že poskytnutím osobních údajů Ubytovaných osob získal právně dovoleným způsobem, nedopustí se jejich poskytnutím společnosti Spa Houses porušení žádného právního předpisu a je k jejich poskytnutí společnosti Spa Houses oprávněn.

C.IV. Osoby zpracovávající Osobní údaje a předávání Osobních údajů

3.1. 4.1. Jako správce Osobních údajů vystupuje Spa Houses.
4.2. Zpracování Osobních údajů je prováděno Spa Houses, Osobní údaje však pro Spa Houses mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
a) poskytovatel softwaru Microsoft;
b) poskytovatelé údržby informačního systému;
c) případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Spa Houses nevyužívá.
4.3. Příjemci Osobních údajů mohou být:
a) orgány veřejné moci (např. soudy, orgány veřejné správy);
b) účetní Spa Houses;
c) daňový poradce Spa Houses;
d) právní poradce Spa Houses;
e) další příjemci dle potřeb a pokynů Klienta.
4.4. Osobní údaje nebudou předávány mimo území Evropské unie.

C.V. Právní základ pro zpracování Osobních údajů a účel jejich zpracování

4.1. 5.1. Právní základ pro zpracování Osobních údajů představuje:
a) Smlouva.
5.2. Osobních údaje jsou zpracovávány pro účely:
a) realizace práv a povinností ze Smlouvy;
b) plnění povinností Spa Houses coby ubytovatele vyplývajících z právních předpisů.

C.VI. Způsob zpracování Osobních údajů

5.1. 6.1. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem a v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

C.VII. Doba zpracování Osobních údajů

6.1. 7.1. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti Smlouvy a po dobu nezbytně nutnou pro plnění právních povinností Spa Houses a pro uplatňování jejích práv vyplývajících ze Smlouvy, jakož i pro obranu Spa Houses po přiměřeně dlouhou dobu po ukončení Smlouvy.
7.2. V případě, že dojde k odstoupení od Smlouvy, pak budou Osobní údaje zpracovávány maximálně po dobu pěti let od odstoupení od Smlouvy.
7.3. Následně bude s Osobními údaji naloženo dle platné právní úpravy.

C.VIII. Klientova práva

7.1. 8.1. Klientovi náleží práva upravená v tomto článku.
8.2. Klient má právo na přístup k osobním údajům. Právo na přístup k osobním údajům znamená, že Klient má právo od Spa Houses získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Požádá-li Klient o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Spa Houses povinna tuto informaci předat. Spa Houses má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Klient má také právo, aby Spa Houses bez zbytečného odkladu opravila na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má Klient právo kdykoli doplnit.
8.3. Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost Spa Houses zlikvidovat osobní údaje, které o Klientovi zpracovává, pokud jsou splněny podmínky stanovené právními předpisy a Klient o to požádá. Po dobu trvání Smlouvy nemá Klient právo požadovat výmaz osobních údajů potřebných pro realizaci práv a povinností ze Smlouvy.
8.4. Klient má právo, aby Spa Houses v určitých případech omezila zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech Spa Houses, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má Klient právo kdykoli vznést námitku.
8.5. Právo na přenositelnost osobních údajů dává Klientovi možnost získat osobní údaje, které Spa Houses poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
8.6. Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje Klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění Smlouvy, tedy smlouvy uzavřené s Klientem, a nikoli na základě souhlasu Klienta se zpracováním.
8.7. V případě, že bude Klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné Spa Houses, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
8.8. Více informací o právech Klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).

C.IX. Souhlas se zpracováním Osobních údajů pro marketingové účely

8.1. 9.1. Klient má možnost na Internetových stránkách (např. v rámci Registrace či v Rezervačním formuláři a nebo jiným způsobem) vyznačit svůj souhlas se zpracováním svých Osobních údajů pro marketingové účely, tzn. že má zájem o zasílání informací souvisejících se službami Spa Houses, jakož i informací o činnostech Spa Houses či o akcích pořádaných Spa Houses na elektronickou adresu Klienta (např. v podobě newsletteru Spa Houses), jakož i souhlasí ze zpracováním osobních údajů ke zjišťování spokojenosti Klienta s poskytovanými službami, k provádění průzkumu obchodu a služeb, k provádění jiných marketingových, reklamních a průzkumných účelů, k vytváření databáze Klientů a k vedení statistiky.
9.2. Pokud tak učiní, pak souhlasí se zpracováním svých Osobních údajů pro uvedený účel, jakož i se zasíláním uvedených informací.
9.3. Je-li Klient osobou mladší 15 let, pak se pro potřeby udělení souhlasu se zpracováním Osobních údajů vyžaduje souhlas jeho zákonného zástupce.
9.4. Osobní údaje, k jejichž zpracování dal Klient souhlas způsobem uvedeným v tomto článku, lze zpracovávat maximálně po dobu pěti let od udělení souhlasu Klienta.
9.5. Svůj souhlas může Klient kdykoliv odvolat, přičemž odvolání souhlasu může být provedeno buď v písemné podobě nebo e-mailem a musí být odesláno na adresu sídla či na e-mailovou adresu Spa Houses.
9.6. Spa Houses nikdy neposkytuje data třetím stranám k účelům přímého marketingu, pokud nám k tomu Klient nedá výslovný souhlas.
9.7. I na zpracování Osobních údajů na základě souhlasu Klienta se přiměřeně aplikují ustanovení článků C.I. až C.VIII. těchto VOP.

D. Všeobecné ubytovací podmínky

D.I. Úvodní ustanovení

1.1. Ubytovatelem se pro potřeby Všeobecných ubytovacích podmínek rozumí Spa Houses.
1.2. Spa Houses provozuje Internetové stránky a na nich umístěný internetový Rezervační formulář, jehož prostřednictvím Klient zadává a odesílá svou Rezervaci.
1.3. Spa Houses je obchodní společností.
1.4. Spa Houses není plátcem daně z přidané hodnoty.
1.5. Spa Houses vystupuje ve smlouvách řídících se Všeobecnými ubytovacími podmínkami v pozici ubytovatele.
1.6. Spa Houses není vlastníkem jednotlivých Domů, disponuje však dostatečnými právními tituly k uzavírání Smluv.
1.7. Uzavřením Smlouvy vstupuje Klient do Smluvního vztahu se Spa Houses a nikoliv s vlastníky jednotlivých Domů.
1.8. Klientem ve smyslu těchto Všeobecných ubytovacích podmínek a VOP se rozumí jakýkoliv Klient, tedy jakákoliv fyzická či právnická osoba, kteří vstupují do vztahu se Spa Houses prostřednictvím Internetových stránek, a to v pozici objednatele. Do vztahu se Spa Houses coby ubytovatelem vstupuje Klient Registrací, případně prostřednictvím Rezervačního formuláře.
1.9. Tyto Všeobecné ubytovací podmínky a VOP upravují v souladu s ustanovením § 1751 Občanského zákoníku vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi Spa Houses a Klientem, které vznikají na základě Smlouvy.

D.II. Registrace, Klientský účet

1.1. 2.1. Při Registraci musí být všechny zadané povinné registrační údaje správné a úplné.
2.2. Klient se zavazuje informovat bezodkladně Spa Houses o změně adresy nebo jiných změnách prostřednictvím aktualizace Osobních údajů v Rezervačním formuláři.
2.3. Před Registrací se Klient musí seznámit s VOP, a to včetně všech jejích částí, kterými jsou:
A. Definice a výklad pojmů;
B. Podmínky používání Internetových stránek;
C. Zásady ochrany osobních údajů;
D. Všeobecné ubytovací podmínky;
E. Společná a závěrečná ustanovení.
2.4. Klient je povinen se seznámit také s:
a) označením Předmětu ubytování a popisem jeho hlavních vlastností;
b) Cenou, případně způsobem jejího výpočtu, včetně všech daní a poplatků;
c) způsobem platby;
d) údaji o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i dalšími podmínkami pro uplatňování těchto práv, které jsou součástí VOP.
2.5. Registrací zřizuje Klient svůj Klientský účet.
2.6. Klient je oprávněn spravovat svůj Klientský účet prostřednictvím přístupu do něj.

D.III. Heslo

2.1. 3.1. V rámci Registrace bude Klient vyzván k vytvoření hesla. Toto heslo je povinen zachovat v naprosté tajnosti a nesmí je prozradit ani poskytnout žádné další osobě.
3.2. Klient je zcela zodpovědný za činnosti související s používáním hesla a zadáváním Rezervací, a to i v případě, že k těmto činnostem došlo bez jeho vědomí.
3.3. Pokud má Klient podezření, případně se dozví, že jeho heslo zná či používá jiná osoba, je o tom povinen ihned informovat Spa Houses.

D.IV. Předmět ubytování

4.1. Jednotlivé Předměty ubytování nabízené Spa Houses jsou uvedeny na Internetových stránkách a v Rezervačním formuláři.
4.2. Nabídka Předmětů ubytování je platná po dobu, po niž jsou Předměty ubytování uvedeny na Internetových stránkách jako volné.
4.3. Nabídky Předmětů ubytování na Internetových stránkách a v Rezervačním formuláři jsou nezávazné a Spa Houses není povinna uzavřít Smlouvu ohledně těchto Předmětů ubytování.
4.4. Předmět ubytování je Klientovi poskytován k ubytování včetně vybavení, které je a zůstává výlučným vlastnictvím Spa Houses.
4.5. Součástí vybavení jednotlivých Předmětů ubytování jsou též bazén, vířivka a sauna.
4.6. Společně s Předmětem ubytování jsou Klientovi poskytovány následující služby:
a) dodávka teplé a studené vody;
b) dodávka tepla;
c) dodávka elektřiny;
d) příjem rozhlasového a televizního vysílání;
e) wi-fi;
f) odvoz komunálního odpadu.
4.7. Společně s Předmětem ubytování mohou být Klientovi poskytovány též další Služby.

D.V. Rezervace

4.1. 5.1. Klient má možnost na Internetových stránkách prohlížet, vyhledávat a rezervovat nabízené Domy, resp. jednotlivé Předměty ubytování.
5.2. Klient rezervuje Předměty ubytování elektronickou cestou prostřednictvím vyplnění Rezervačního formuláře.
5.3. Rezervace obsahuje zejména informace o:
a) Klientovi, a sice v rozsahu:
– jméno a příjmení/název v případě Klienta právnické osoby;
– datum narození/identifikační číslo, případně daňové identifikační číslo;
– adresa trvalého bydliště či sídla v případě Klienta právnické osoby;
– e-mailová adresa;
– telefonické spojení;
b) rezervovaném Předmětu ubytování;
c) datu prvního dne trvání ubytování v Předmětu ubytování;
d) datu posledního dne trvání ubytování v Předmětu ubytování;
e) délce trvání ubytování v Předmětu ubytování;
f) počtu Ubytovaných osob;
g) soupisu vybavení Předmětu ubytování;
h) Ceně ubytování;
i) Klientem případně objednávaných Službách a Zboží;
j) Cenách Služeb a Cenách Zboží, které Klient případně objednává;
k) Kauci;
l) ceně úklidu Předmětu ubytování po skončení ubytování;
m) způsobu úhrady Ceny a souvisejících nákladů;
n) Nákladech placení.
Údaje o cenách v sobě již zahrnují daně a poplatky, s výjimkou daně z přidané hodnoty, neboť Spa Houses není plátcem daně z přidané hodnoty.
5.4. V případě, že je Klientem právnická osoba, která zajišťuje jiné Ubytované osoby odlišné od Klienta, pak musí Rezervace obsahovat i údaje o Ubytované osobě – fyzické osobě, kterou Klient označí jako svého zástupce pro jednání se Spa Houses v souvislosti s výkonem práv a povinností ze Smlouvy od převzetí až po vrácení Předmětu ubytování, a sice v rozsahu uvedeném v článku D.V. odst. 5.3. písm. a) odrážky 1 – 3 těchto VOP.
5.5. Před odesláním Rezervace musí Klient potvrdit, že měl dostatečnou možnost se s těmito VOP seznámit, že se s nimi seznámil a že s nimi bez výhrad souhlasí; bez tohoto potvrzení není možné Rezervaci odeslat. Zároveň je Klientovi nabídnuta možnost si tyto VOP stáhnout a uložit do svého uložiště.
5.6. Klientovi je rovněž před odesláním Rezervace nabídnuta možnost v Rezervaci vyznačit, zda má zájem o zasílání informací souvisejících se službami nebo podnikem Spa Houses či o akcích pořádaných Spa Houses na elektronickou adresu Klienta.
5.7. Pokud bude Rezervační formulář zajištěn zabezpečením proti robotickému vyplnění a odeslání, pak je Klient povinen splnit podmínky tohoto zabezpečení, jinak nebude možné Rezervaci odeslat.
5.8. Před odesláním Rezervace má Klient možnost zkontrolovat a měnit údaje, které do Rezervace vložil, a to i s ohledem na možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Rezervace.
5.9. Rezervaci odešle Klient kliknutím na tlačítko „Žádost o rezervaci“.
5.10. Klientem odeslaná Rezervace, která obsahuje všechny Rezervačním formulářem požadované náležitosti, představuje platný a závazný návrh na uzavření Smlouvy.
5.11. Údaje uvedené v Rezervaci jsou ze strany Spa Houses považovány za aktuální, správné a pravdivé.

D.VI. Potvrzení rezervace, odmítnutí Rezervace a odstoupení od potvrzené Rezervace

6.1. Po obdržení Rezervace potvrdí Spa Houses Klientovi Rezervaci ve formě zaslání schválení Rezervace a daňového dokladu do Klientského účtu, kde Klient tyto dokumenty může najít v části s označením „Moje rezervace“.
6.2. Spa Houses je však vždy oprávněna v závislosti na charakteru Rezervace (kupř. s přihlédnutím k délce doby, po kterou by Klient chtěl Předmět ubytování užívat, nebo kupř. při zjevné či pravděpodobné nesprávnosti jména či adresy Klienta) požádat Klient o dodatečné potvrzení Rezervace (například písemně či telefonicky).
6.3. Nepotvrdí-li Spa Houses Rezervaci Klientovi do 7 (slovy: sedmi) pracovních dnů od doručení Rezervace, není Klient svou Rezervací již vázán.
6.4. Údaje obdržené Spa Houses jsou řádným dokladem o zakázce a celé transakci. Údaje, které obdrží platební systém, jsou řádným dokladem o finančních transakcích.
6.5. Smlouva je uzavřena Potvrzením rezervace ze strany Spa Houses.
6.6. Smlouva je uzavírána za účelem přechodného ubytování Klienta k rekreačním účelům.
6.7. Smlouvou nevzniká nájem Předmětu ubytování.
6.8. Spa Houses si vyhrazuje právo Rezervaci či její část nepotvrdit / odmítnout ji, anebo odstoupit od již potvrzené Rezervace, zejména pak z následujících důvodů:
a) Předmět ubytování již není v požadované době volný;
b) Klient v minulosti neuhradil řádně a včas Cenu, Náklady placení nebo jejich část, nebo jakoukoliv platbu ve prospěch Spa Houses;
c) Klient se v minulosti dopustil jiného porušení jakékoliv Smlouvy uzavřené prostřednictvím Internetových stránek.
6.9. V případě, že nastane některá ze situací uvedených v předchozím odstavci, kontaktuje Spa Houses Klienta za účelem dohody o dalším postupu.
6.10. V případě, že Klient již uhradil Cenu, Náklady placení nebo jejich část, a mezi stranami nedojde k žádné dohodě o dalším postupu, je Spa Houses povinna převést zaplacenou částku na účet, ze kterého Klient provedl platbu bezhotovostním bankovním převodem, anebo na účet, který Klient sdělí Spa Houses v případě, že platba byla Klientem provedena jiným způsobem, a to do 10 (slovy: deseti) pracovních dnů od nepotvrzení Rezervace či odstoupení od ní, resp. od sdělení čísla účtu pro vrácení uhrazené částky, jestliže je tento sdělen po nepotvrzení Rezervace či odstoupení od ní. Nesdělí-li Klient Spa Houses žádný účet ve lhůtě 10 (slovy: deseti) dnů pracovních dnů od nepotvrzení Rezervace či odstoupení od ní, vrátí Spa Houses zaplacenou částku poštovní poukázkou na adresu bydliště či sídla, kterou Klient zadal v Rezervaci.
6.11. Oproti nároku Klienta dle předchozího odstavce je Spa Houses oprávněna započíst své pohledávky za Klientem, zejména pak neuhrazené pohledávky z dřívějších Rezervací Klienta a Náklady placení.
6.12. Spa Houses si vyhrazuje právo neposkytnout ubytování osobě, která neprovedla Rezervaci.

D.VII. Cena ubytování

6.1. 7.1. Cena ubytování za konkrétní Předmět ubytování je uvedena v ceníku na Internetových stránkách ke dni zadání Rezervace.
7.2. Cena ubytování v sobě nezahrnuje daň z přidané hodnoty, zahrnuje však jakékoliv další daně a poplatky.
7.3. Cena ubytování v sobě nezahrnuje Náklady placení.
7.4. Cena ubytování v sobě nezahrnuje cenu za úklid po skončení doby ubytování. Tato je účtována na základě aktuálně platného ceníku dostupného na Internetových stránkách ke dni zadání Rezervace.
7.5. Není-li v těchto VOP výslovně uvedeno jinak, pak jsou Náklady placení účtovány podle sazby uvedené na Internetových stránkách ke dni zadání Rezervace.
7.6. Spa Houses může poskytovat dle svého volného uvážení z Ceny ubytování zvýhodnění, slevy či bonusy různého druhu. Případná zvýhodnění a případné slevy či bonusy nelze vzájemně kombinovat.
7.7. Veškerá zvýhodnění Ceny ubytování, slevy či bonusy, pozbývají platnosti, pokud Klient poruší povinnosti uvedené v Smlouvě anebo těchto VOP.

D.VIII. Platební podmínky

8.1. Klient může v Rezervaci zvolit některý z následujících způsobů platby:
a) platební kartou;
b) prostřednictvím paypal;
c) bezhotovostním bankovním převodem (včetně QR plateb).
8.2. Platba na fakturu s pozdější splatností je možná při splnění podmínek stanovených Spa Houses. Klient má možnost si tyto podmínky zjistit u Spa Houses a při jejich splnění je mu udělen souhlas s touto formou úhrady.
8.3. V rámci Potvrzení rezervace obdrží Klient informace potřebné pro provedení platby, a to minimálně v rozsahu informace o:
a) Ceně, včetně informace o dani z přidané hodnoty a případných dalších daních a poplatcích, které jsou v ní zahrnuty;
b) výši Nákladů placení;
c) případně bankovním spojení, včetně variabilního symbolu.
8.4. Částky, které má v souladu se VOP hradit Klient Spa Houses se považují za uhrazené k okamžiku, ke kterému jsou finanční prostředky připsány na Účet.
8.5. Jestliže však Klient při zadávání příkazu k úhradě či vkladu prostředků na Účet nezadal variabilní symbol, který mu byl Spa Houses sdělen, a nelze-li platbu identifikovat ani podle jména či názvu Klienta, pak se částka za uhrazenou nepovažuje.
8.6. V případě opožděné platby je Spa Houses oprávněna Klientovi účtovat úrok z nezaplacené částky spolu s náklady na administrativní a právní úkony.
8.7. Spa Houses si vyhrazuje právo odmítnout všechny nové Rezervace Klienta, dokud nedojde k úplnému zaplacení veškerých Klientem dlužných částek.
8.8. Platba platební kartou:
a) Jestliže Klient zvolí platbu platební kartou, bude v Rezervaci přesměrován na platební bránu a je povinen postupovat podle pokynů, které se mu zobrazí.
b) Pro platbu kartou platí podmínky stanovené bankou Klienta.
c) Spa Houses akceptuje platební karty MasterCard a Visa.
8.9. Platba prostřednictvím paypal:
a) Jestliže Klient zvolí platbu prostřednictvím paypal, bude v Rezervaci přesměrován na platební terminál paypal a je povinen postupovat podle pokynů, které se mu zobrazí.
b) Pro platbu prostřednictvím paypal platí podmínky stanovené provozovatelem systému paypal, popř. bankou Klienta.
8.10. Platba bezhotovostním bankovním převodem (včetně QR plateb):
a) Jestliže Klient zadá platbu bezhotovostním bankovním převodem, zašle Spa Houses Klientovi na e-mailovou adresu, kterou ve své Rezervaci zadal, informaci o celkové částce platby a variabilním symbolu.
b) Platby bezhotovostním bankovním převodem jsou realizovány ve prospěch Účtu.
c) Cena je splatná ve lhůtě 5 dnů od doručení informací ve smyslu článku D.VIII. 8.3. VOP.
8.11. Cena za úklid je splatná společně s Cenou ubytování.
8.12. Není-li v těchto VOP výslovně uvedeno jinak, pak tyto podmínky platí pro veškeré platby Klienta ve prospěch Spa Houses dle Smlouvy a těchto VOP.

D.IX. Zboží a Služby

9.1. Spa Houses nabízí Klientovi a Ubytovaným osobám další Služby a Zboží.
9.2. Zboží a Služby poskytuje Spa Houses prostřednictvím svých dodavatelů Zboží a Služeb.
9.3. Smluvní vztah ve vztahu ke Zboží a Službám vzniká mezi Klientem a Spa Houses.
9.4. Ceny Zboží a Ceny Služeb jsou hrazeny Klientem Spa Houses.
9.5. Aktuální nabídka Zboží a Služeb je k nalezení na Internetových stránkách a v Předmětech ubytování.
9.6. Zboží a Služby nemusí být ze strany Spa Houses dodány, pokud nejsou Klientem objednány 48 (slovy: čtyřicet osm) hodin před časem dodání Zboží a Služeb.
9.7. Objednávky Zboží a Služeb lze činit buď prostřednictvím Internetových stránek při provádění Rezervace, nebo pak v době ubytování buď e-mailem na adresu info@spahouses.cz nebo na telefonicky na čísle 704 601 663.

D.X. Předání a vrácení Předmětu ubytování

10.1. Spa Houses předá Klientovi či jím pověřené Ubytované osobě Předmět ubytování v první den trvání Ubytování dle Smlouvy v době mezi 15:30 a 20:00 hodin. V případně pozdějšího příjezdu Klienta či Ubytovaných osob je nutné s Spa Houses předem dohodnout možnost pozdějšího předání Předmětu ubytování.
10.2. Při předání Předmětu ubytování Klientovi či jím pověřené Ubytované osobě jsou Klient či jím pověřená Ubytovaná osoba povinny vyplnit do registrační karty své osobní údaje, jakož i osobní údaje všech osob, které s ním mají být v Předmětu ubytování ubytovány, a sice přinejmenším v následujícím rozsahu:
a) jméno a příjmení;
b) datum narození;
c) místo trvalého pobytu;
přičemž Spa Houses je oprávněna požadovat doplnění i dalších údajů, jestliže tyto potřebuje pro splnění svých povinností vůči orgánům veřejné moci.
10.3. Klient vrátí společnosti Spa Houses Předmět ubytování v poslední den trvání ubytování dle Smlouvy nejpozději v 10:00 hodin.
10.4. Klient a Ubytované osoby jsou povinny při příjezdu předložit platný doklad totožnosti
(občanský průkaz nebo cestovní pas) a podepsat registrační kartu.
10.5. Pokud se Klient a Ubytované osoby neprokáží platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), je Spa Houses oprávněna ubytování konkrétních Ubytovaných osob odmítnout s ohledem na evidenční a ohlašovací povinnosti vyplývající Spa Houses z právních předpisů.
10.6. Při předání Předmětu ubytování Klientovi či Ubytovaným osobám seznámí zástupce Spa Houses Klienta či Ubytované osoby s návodem na užívání Předmětu ubytování a jeho vybavení.
10.7. Při předání Předmětu ubytování Klientovi či Ubytovaným osobám předá zástupce Spa Houses Klientovi či Ubytované osobě klíče od Předmětu nájmu.
10.8. V případě prodlení Klienta s vrácením Předmětu ubytování je Spa Houses oprávněna požadovat po Klientovi za každý byť i jen započatý kalendářní den trvání prodlení Klienta zaplacení částky ve výši odpovídající podílu Ceny ubytování (před slevou) dělenou počtem dnů ubytování uvedených v Rezervaci.
10.9. Dojde-li k prodlení Klienta s vrácením Předmětu ubytování společnosti Spa Houses, sjednávají Strany právo společnosti Spa Houses:
a) Předmět ubytování otevřít a vstoupit do něj, a to i s použitím násilí (zámečník apod.), a
b) Předmět ubytování vyklidit, zejména vystěhovat z Předmětu ubytování veškeré movité věci patřící Klientovi a osobám, které s ním Předmět ubytování užívaly, či kterým Klient do Předmětu ubytování umožnil přístup. Vystěhované movité věci Spa Houses uloží (u sebe či u třetí osoby), a to na náklady Klienta na dobu 30 (slovy: třiceti) dnů. Klient tímto vyslovuje svůj souhlas se vstupem Spa Houses do Předmětu ubytování za podmínek uvedených výše, k takovému vstupu tímto Spa Houses výslovně zmocňuje, a prohlašuje, že takový postup Spa Houses neshledává v rozporu s právem. Ve vztahu k uloženým movitým věcem se práva a povinnosti Stran řídí smlouvou o úschově podle § 2402 a násl. Občanského zákoníku s tím, že Spa Houses má postavení schovatele a Klient postavení uschovatele. Nepřevezme-li si Klient uložené movité věci ve shora uvedené lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů, je Spa Houses po marném uplynutí této lhůty oprávněn uložené věci vhodným způsobem prodat, a to na účet Klienta s tím, že vůči pohledávce Klienta na vydání výtěžku prodeje si Spa Houses může započíst své pohledávky vzniklé na základě Smlouvy, včetně nákladů vynaložených Spa Houses na vstup do Předmětu ubytování, na vystěhování a na uložení movitých věcí, jakož i nákladů jejich prodeje.
10.10. V případě ztráty, poškození či zničení klíče od Předmětu nájmu uhradí Klient společnosti Spa Houses paušální náhradu ve výši 5000Kč (slovy: [pěttisíc] Korun českých) za každý ztracený, poškozený či zničený klíč.

D.XI. Ubytovací řád

10.1. Spa Houses je povinna předat Klientovi Předmět ubytování ve stavu způsobilém k řádnému užívání a zajistit Klientovi plný a nerušený výkon práv spojených s užíváním Předmětu ubytování, a to po celou dobu trvání ubytování podle Smlouvy.
10.2. Klient je oprávněn užívat Předmět ubytování v souladu se Smlouvou pouze pro účely rekreace.
10.3. Klient je povinen užívat Předmět ubytování tak, aby na Předmětu ubytování a/nebo majetku třetích osob nedocházelo k jakýmkoli škodám. Klient je zároveň povinen užívat Předmět ubytování pouze takovým způsobem, aby uživatelé nemovitostí sousedících s Předmětem ubytování nebyli rušeni ve výkonu svých práv, zejména hlukem, zápachem, vibracemi, prachem apod. Klient je povinen užívat Předmět ubytování řádně a s péčí řádného hospodáře, dodržovat zásady dobrého občanského soužití, pravidla chování a dobré mravy.
10.4. S vybavením Předmětu ubytování je Klient povinen zacházet šetrně, aby nedocházelo k většímu než obvyklému opotřebení tohoto vybavení.
10.5. Klient je povinen udržovat v Předmětu ubytování čistotu.
10.6. Výslovně je zakázáno znečišťovat vodu v bazénu a vířivce jakýmikoliv látkami.
10.7. Je zakázáno poškozovat či ničit jakoukoliv zeleň v Předmětu ubytování.
10.8. Klient je povinen bezodkladně oznámit společnosti Spa Houses jakékoli poškození Předmětu ubytování a/nebo potřebu oprav na Předmětu ubytování a umožnit jejich provedení, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním jeho informační povinnosti vznikla. Klient je povinen snášet omezení v užívání Předmětu ubytování v rozsahu nutném pro provedení oprav Předmětu ubytování, jestliže potřeba těchto oprav byla vyžádána činností Klienta.
10.9. V případě nouze (např. porušování Smlouvy Klientem, havárie vody apod.) je Spa Houses oprávněna vstoupit do Předmětu ubytování.
10.10. Klient není oprávněn k výměně žádné vložky zámku u jakýchkoliv dveří od Předmětu ubytování či v Předmětu ubytování. V případě porušení této povinnosti Klient odpovídá za případné škody, které tím mohou vzniknout, a současně bere na vědomí, že Spa Houses je oprávněna využít vhodné technické prostředky k tomu, aby si zajistila do Předmětu ubytování přístup, a to na náklady Klienta.
10.11. Klient se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy a ostatní právní předpisy (včetně předpisů na ochranu životního prostředí).
10.12. Klient se zavazuje odkládat odpad pouze do k tomu vyhrazených nádob. V případě, že jsou v Předmětu ubytování umístěny nádoby pro třídění odpadu, je Klient povinen provádět i třídění odpadu.
10.13. Klient si je oprávněn vzít do Předmětu ubytování zvíře jen na základě souhlasu Spa Houses a za podmínek ze strany Spa Houses stanovených.
10.14. Klient není oprávněn organizovat v Předmětu ubytování žádné parties. Rodinné oslavy je v Předmětu ubytování oprávněn organizovat pouze za předpokladu, že počet současně přítomných osob v Předmětu ubytování nepřekročí 9 osob, včetně dětí.
10.15. Klient se zavazuje bezprodleně odstranit újmu vzniklou na Předmětu ubytování v důsledku zaviněného jednání či opomenutí Klienta, osob užívajících Předmět ubytování společně s Klientem či jakýchkoli jiných osob, kterým Klient do Předmětu ubytování umožnil přístup. Pokud tak Kliente neučiní, pak je povinen v plném rozsahu odškodnit Spa Houses za jakoukoli újmu vzniklou Spa Houses v důsledku zaviněného jednání či opomenutí Klienta, osob užívajících Předmět ubytování společně s Klientem či jakýchkoli jiných osob, kterým Klient do Předmětu ubytování umožnil přístup, a to včetně nákladů na odstranění újmy.
10.16. V Předmětu ubytování může být ubytováno maximálně 9 osob, včetně dětí.
10.17. Kromě Ubytovaných osob, není Klient oprávněn přenechat Předmět ubytování do užívání žádné další osoby.
10.18. Klient se zavazuje informovat Spa Houses o všech okolnostech, které mají či mohou mít negativní vliv na plnění povinností Klienta vyplývajících ze Smlouvy.
10.19. Klient není oprávněn na adresu Předmětu ubytování nahlásit či umožnit nahlásit trvalý pobyt žádné osoby.
10.20. Klient není oprávněn na adresu Předmětu ubytování nahlásit či umožnit nahlásit sídlo žádné právnické osoby.
10.21. Klient je povinen zdržet se pěstování rostlin a hub, jakož i výroby a konzumace látek v Předmětu ubytování, jejichž pěstování či výrobu zakazují platné právní předpisy a/nebo které obsahují omamnou a/nebo psychotropní látku ve smyslu nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek.
10.22. Klient hmotně odpovídá za veškeré vnitřní vybavení Předmětu ubytování. V případě jeho poškození nebo zničení je povinen vzniklou škodu uhradit.
10.23. Klient není oprávněn provádět na Předmětu ubytování žádné změny či úpravy, natož pak úpravy stavební, a to ani na své náklady.
10.24. Pro účely Smlouvy se stavebními úpravami rozumí veškeré úpravy, zasahující do stavební a architektonické podstaty Předmětu ubytování, podstatně měnící Předmět ubytování či pevné instalace jakýchkoli zařízení, jakož i veškeré zásahy do elektrického, vodovodního a dalšího vedení.
10.25. Pokud Klient požaduje po Spa Houses, aby převzala do úschovy peněžní prostředky, klenoty a jiné cennosti, není Spa Houses povinna převzít tyto věci do své úschovy jestliže:
a) se jedná o věci nebezpečné;
b) věci hodnotou či rozsahem neúměrné;
c) nejsou Klientem předávány v uzavřené nebo zapečetěné schránce.
10.26. Za škodu na jiných odložených či zapomenutých věcech Spa Houses neručí a neodpovídá.
10.27. Právo na náhradu škody na odložených věcech musí být Klientem uplatněno u Spa Houses bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 (slovy: patnáct) dnů po dni, kdy se poškozený o škodě dověděl.
10.28. Smluvní strany vylučují možnost automatického prodloužení Smlouvy. Vylučují i aplikaci ustanovení § 2285 Občanského zákoníku.
10.29. V případě onemocnění či poranění Klienta si zajišťuje lékařskou pomoc Klient, případně Spa Houses, pokud si ji Klient nemůže zajistit sám. Náklady za ošetření a převoz Klienta do zdravotnického zařízení hradí Klient sám. Výjimkou je situace, kdy je Spa Houses odpovědna za vzniklé onemocnění či poranění Klienta; v takovém případě je nezbytné takové onemocnění či úraz bezprostředně nahlásit společnosti Spa Houses.
10.30. V interiérech Předmětů ubytování není dovoleno kouřit. V případě nedodržení tohoto zákazu je Spa Houses oprávněna účtovat Klientovi náhradu za čištění Předmětu ubytování.
10.31. Klient není oprávněn v Předmětu ubytování přemísťovat žádný nábytek a zařízení a provádět jakékoli zásahy do elektrické sítě a zařízení a vybavení Předmětu ubytování.
10.32. Z bezpečnostních důvodů může Klient, kromě vybavení Předmětu ubytování, používat pouze ty elektrické spotřebiče, které slouží k jejich osobní hygieně (vysoušeče vlasů, holicí strojky, masážní strojky atd.) a dále notebooky, tablety a obdobné drobné elektrické spotřebiče, a sice za podmínky, že tyto spotřebiče splňují bezpečnostní předpisy a normy platné na území České republiky.
10.33. Klient je oprávněn v Předmětu nájmu využít zdarma bezdrátové připojení k internetu prostřednictvím wifi. Je nutno však brát v potaz, že se vzdáleností od interiérů Předmětu nájmu může signál wifi slábnout, či být zcela nedosažitelný.
10.34. Parkovaní osobních vozidel je možné buď na parkovišti či v garáži Předmětu ubytování. Klient je povinen zamezit úniku jakýchkoliv provozních kapalin z osobního vozidla. Jiná než osobní vozidla není možné v Předmětu ubytování parkovat. Spa Houses neručí za případné odcizení vozidla nebo věcí v něm.
10.35. Klient je povinen respektovat v době mezi 22:.00 do 76:00 noční klid, ve dnech pracovního volna (soboty, neděle, svátky) do 8:00 hodin.
10.36. Klient je povinen zachovávat práva a soukromí uživatelů nemovitostí sousedících s Předmětem ubytování, a to i sousedících nepřímo s Předmětem ubytování.
10.37. Pokud Klient pod vlivem alkoholu či omamných látek nebude skýtat záruku dodržování Ubytovacího řádu, může mu být zamezen vstup do Předmětu ubytování. Opakování této situace může být důvodem ukončení ubytování Klienta.
10.38. Do Předmětu ubytování a ani do jeho blízkosti nelze přiletět helikoptérou, letadlem ani žádným jiným nestandardním dopravním prostředkem.
10.39. Používání dronů není povoleno ani v interiéru ani v exteriéru Předmětu ubytování.
10.40. Pokud má Klient během ubytování nějaká opodstatněná přání nebo stížnosti, může oslovit Spa Houses, která vyvine maximální snahu vyhovět Klientovu přání.
10.41. V interiérech i exteriérech Předmětu ubytování je zakázáno nosit nebo uchovávat zbraně.
10.42. Děti mladší 10 (slovy: deseti) let nesmí z bezpečnostních důvodů zůstat v interiérech či exteriérech Předmětu ubytování bez dozoru dospělé osoby.
10.43. Do bazénu, vířivky a sauny mohou osoby mladší 15 (slovy: patnácti) let vstupovat pouze za dozoru dospělé osoby.
10.44. Je zakázáno vystupovat na střechu budov tvořících Předmět ubytování.
10.45. Je zakázáno v Předmětu ubytování užívat otevřený oheň, s výjimkou míst vyhrazených pro grilování.
10.46. Je zakázáno provádět v Předmětu ubytování hlučné a/nebo zapáchající a/nebo jinak obtěžující a/nebo znečišťující aktivity.
10.47. Je zakázáno jakkoliv zasahovat do obsluhy veškerých technických zařízení Předmětu ubytování a v případě poruchy nebo jiné havárie je povinností každého okamžitě informovat kontaktní osobu Spa Houses.
10.48. Klient je povinen udržovat volné vchody, chodby, schodiště a jiné prostupové prostory Předmětu ubytování, tj. není přípustné do nich umísťovat nábytek nebo odkládat předměty omezující jejich užívání nebo bezpečný průchod nad rámec zařízení Předmětu ubytování.
10.49. Klient je povinen odstranit na své náklady a odpovědnost veškeré mimořádné znečištění.
10.50. Klient je povinen zajistit nepřetržitý přístup k hlavním uzávěrům vody, plynu a elektřiny, ke kanalizačnímu zařízení, k hlavním uzávěrům otopné soustavy a veškerým jiným podobným zařízením Předmětu ubytování.
10.51. Veškeré vstupy do Předmětu ubytování je nutno zavírat, aby bylo zamezeno vstupu cizích osob do Předmětu ubytování.
10.52. Veškeré aktivity na nadúrovňových terasách Předmětu ubytování musí být vykonávány tak, aby voda ani prach a jiné nečistoty nestékaly/nepronikaly na fasády budov.
10.53. Za případné škody způsobené dětmi nese plnou odpovědnost jejich zákonný zástupce.
10.54. Za případné škody způsobené zvířaty Klienta nese plnou odpovědnost Klient.
10.55. Klient je odpovědný za škody způsobené na hotelovém majetku.
10.56. Klient uhradí společnosti Spa Houses jím způsobenou škodu, pokud neprokáže, že jí nezavinil. Tento nárok Spa Houses se vztahuje i na škodu, která je zjištěna až po odjezdu Klienta. Klient má povinnost hlásit společnosti Spa Houses způsobenou škodu bezprostředně.
10.57. V případě ztráty, poškození či zničení klíče od Předmětu ubytování je Klient povinen nahlásit tuto skutečnost neprodleně společnosti Spa Houses. V případě, že tak neučiní, nenese Spa Houses odpovědnost za škodu vzniklou Klientovi v souvislosti se ztrátou, poškozením či zničením klíče.
10.58. Klient bere na vědomí, že Spa Houses disponuje náhradními klíči od Předmětu ubytování.
10.59. V Předmětu ubytování jsou na viditelném místě umístěny bezpečnostní pokyny, např. jak se chovat v krizových situacích, přehled telefonních čísel na bezpečnostní složky, nejbližší zdravotnická zařízení a lékárny. V případě tísně je nutné volat dle okolností hasiče 150, záchrannou službu 155, policii 158, městskou policii 156, SOS 112 a kontaktní osobu Spa Houses na čísle +420 704 601 663.
10.60. Klient je povinen zajistit, aby se všechny Ubytované osoby, seznámily přiměřeným způsobem s podmínkami stanovenými v Ubytovacím řádu. Všude, kde se v Ubytovacím řádu hovoří o Klientovi, jsou míněny i Ubytované osoby.

D.XII. Kauce

12.1. Klient je povinen předat Spa Houses v hotovosti při převzetí Předmětu ubytování od Spa Houses vratnou kauci ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc Korun českých), případně 200EUR.
12.2. Při vrácení Předmětu ubytování společnosti Spa Houses vrátí Spa Houses Klientovi složenou kauci.
12.3. Spa Houses je však oprávněna oproti kauci započíst své nároky vůči Klientovi vyplývající ze Smlouvy, jejího porušení či zrušení.

D.XIII. Reklamační řád

13.1. V případě vadně poskytnutých ubytovacích služeb, Služeb nebo vadně dodaného Zboží, které byly prokazatelně objednány a potvrzeny, avšak nebyl poskytnuty vůbec či nebyly poskytnuty řádně, vzniká Klientovi právo na reklamaci.
13.2. Klient je povinen vytknout vadu poskytovaných ubytovacích služeb, Služeb nebo vadně dodaného Zboží včas, bez zbytečného odkladu. Nevytkne-li Klient vadu bez zbytečného odkladu, nemůže mu být reklamace uznána. Neprodlené vytknutí vady (uplatnění reklamace) na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení, a tím i možnost řádného vyřízení reklamace.
13.3. Vady může Klient uplatnit buď e-mailem na adresu info@spahouses.cz nebo na telefonicky na čísle 704 601 663.
13.4. V případě podání reklamace Spa Houses Klientovi vydá písemné potvrzení o přijetí reklamace. V potvrzení uvede osobní údaje Klienta, kdy Klient reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace Klient vyžaduje a dále datum. Protokol, resp. potvrzení o přijetí reklamace podepíše zástupce Spa Houses i Klient, který podpisem vyslovuje souhlas s jeho obsahem.
13.5. Spa Houses má povinnost vydat Klientovi písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a v případě reklamovaného Zboží včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
13.6. Uplatní-li Klient právo z vadného plnění související s ubytovacími službami či Službami, které mu jsou poskytovány nebo které mu již byly poskytnuty, je Spa Houses povinna po potřebném prozkoumání skutkových a právních okolností rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 (slovy: tří) pracovních dnů. Do této doby se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů od uplatnění reklamace Klientem, pokud s Klientem nebyla dohodnuta lhůta delší.
13.7. Klient je povinen poskytnout potřebnou součinnost k vyřízení reklamace, zejména podat informace, předložit doklady prokazující skutkový stav, předložit reklamované zboží, specifikovat své požadavky co do důvodu a výše, apod. Vyžaduje-li to povaha věci, musí Klient umožnit zástupci Spa Houses přístup do Předmětu ubytování, aby se mohl přesvědčit o oprávněnosti reklamace.
13.8. V případech, kdy je reklamace posouzena jako zcela nebo z části důvodná, spočívá vyřízení reklamace v bezplatném odstranění vady ubytovací služby, Služby nebo reklamovaného Zboží, nebo v případech, kdy je to možné, i k poskytnutí náhradní Služby či výměny Zboží. V závislosti na rozsahu a trvání vady má Klient právo na přiměřenou slevu z ceny. Tím není dotčeno právo Klienta domáhat se v zákonem stanovených případech odstoupení od Smlouvy či smlouvy o poskytnutí Služeb či dodání Zboží.
13.9. V případech, kdy je reklamace posouzena jako nedůvodná, je Klient písemně informován o důvodech zamítnutí reklamace.
13.10. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit ani poskytnout náhradní plnění, má Klient právo na přiměřenou slevu z ceny poskytnutého plnění, případně vrácení částky již zaplacených Služeb.
13.11. V případech, kdy se reklamace týká závad Předmětu ubytování technického charakteru, které nelze odstranit v běžných termínech, bude reklamace vyřízena přiměřenou slevou z ceny.
13.12. V případě, kdy se v rámci reklamačního řízení zjistí, že smluvně sjednaná a/nebo jinak požadovaná ubytovací služba nebo Služba byla poskytnuta ve sjednaném rozsahu, kvalitě, množství nebo úrovni, nebo byla ze strany zástupce Spa Houses odmítnuta z důvodných pochybností o zdravotním stavu Klienta, zejména proto, že vyžadovaná Služba není pro Klienta ze zdravotního hlediska vhodná, na což byl Klient zástupcem společnosti Spa Houses upozorněn, bude reklamace posouzená jako nedůvodná.
13.13. Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a příp. následek není závislý na vůli, činnosti a postupu Spa Houses nebo okolnosti, které jsou na straně Klienta, na jejichž základě Klient zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a společností Spa Houses zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny nebo na slevu z ceny.
13.14. Žádná reklamace uplatněná ve vztahu k vzniklé škodě nesmí přesáhnout cenu konkrétní ubytovací služby, Služby či Zboží, které jsou reklamovány.

D.XIV. Zánik Smlouvy v důsledku neuhrazení Ceny

14.1. V případě prodlení Klienta se zaplacením Ceny ubytování dochází k Zániku Smlouvy.

D.XV. Obecně k odstoupení od smlouvy

15.1. Každá ze Stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy ze zákonných důvodů a z důvodů uvedených v Smlouvě a těchto VOP, a to postupem a s důsledky vymezenými v tomto článku.
15.2. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno v písemné podobě nebo e-mailem a musí být odesláno na adresu sídla Spa Houses, resp. na její e-mailovou adresu, je-li odesíláno Klientem, a nebo na adresu a nebo e-mailovou adresu uvedenou Klientem v Rezervaci.
15.3. Smluvní strany se dohodly, že odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení odstupující Smluvní strany druhé Smluvní straně, resp. ke dni, ke kterému se zásilka považuje dle těchto VOP za doručenou.
15.4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy s výjimkou nároků na smluvní nebo zákonné sankce a smluvní ustanovení, která podle projevené vůle Smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.
15.5. Smluvní strany jsou si povinny vrátit plnění, která jim byla na základě Smlouvy poskytnuta druhou stranou. Spa Houses je povinna vrátit zaplacenou Cenu či její část nejpozději do 90 (slovy: devadesáti) dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy, ne však dříve, než bude ze strany Klienta poskytnuta náhrada za plnění, které od Spa Houses obdržel. Spa Houses je rovněž oprávněna provést zápočet vzájemných pohledávek.

D.XVI. Odstoupení od smlouvy Klientem

16.1. Klient je oprávněn odstoupit od Smlouvy bez uvedení důvodu před sjednaným prvním den trvání ubytování v Předmětu ubytování.
16.2. Jestliže Klient odstoupí od Smlouvy postupem dle předchozího odstavce, vrátí mu Spa Houses:
a) 90 % (slovy: devadesát procent) Klientem uhrazené Ceny, jestliže k odstoupení došlo více jak 7 (slovy: sedm) dní před sjednaným prvním den trvání ubytování v Předmětu ubytování;
b) 50 % (slovy: padesát procent) Klientem uhrazené Ceny, jestliže k odstoupení došlo v období mezi 1. (slovy: prvním) a 7. (slovy: sedmým) dnem před sjednaným 1. (slovy: prvním) dnem trvání ubytování v Předmětu ubytování;
c) 0 % (slovy: nula procent) Klientem uhrazené Ceny, jestliže k odstoupení došlo v období kratším než 1 (slovy: jeden) den před sjednaným 1. (slovy: prvním) dnem trvání ubytování v Předmětu ubytování.

D.XVII. Odstoupení od smlouvy Klientem, který je Spotřebitelem

16.1. Lhůta pro odstoupení od smlouvy Klientem, který je Spotřebitelem, uzavřené distančním způsobem činí 14 (slovy: čtrnáct) dnů od uzavření smlouvy, resp. od převzetí Zboží Klientem, pokud jde o smlouvu o dodání Zboží.
16.2. Klient, který je Spotřebitelem, však bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku nelze mimo jiné postupem podle § 1829 a násl. Občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy, tedy smlouvy o ubytování, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu.
16.3. Klient, který je Spotřebitelem, zároveň též bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku nelze mimo jiné postupem podle § 1829 a násl. Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy o poskytování Služeb objednaných Klientem distančním způsobem, jestliže Služby byly splněny s Klientovým předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

D.XVIII. Výpověď

18.1. Klient může Smlouvu vypovědět před uplynutím ujednané doby, po kterou má ubytování trvat. Spa Houses je v takovém případě oprávněna požadovat po Klientovi náhradu škody, která jí vznikla předčasným zrušením ubytování ze strany Klienta.
18.2. Strany sjednávají paušální náhradu škody dle předchozího článku ve výši:
a) 10 % (slovy: deset procent) Klientem uhrazené Ceny, jestliže k výpovědi došlo více jak 7 (slovy: sedm) dní před sjednaným prvním den trvání ubytování v Předmětu ubytování;
b) 50 % (slovy: padesát procent) Klientem uhrazené Ceny, jestliže k výpovědi došlo v období mezi 1. (slovy: prvním) a 7. (slovy: sedmým) dnem před sjednaným 1. (slovy: prvním) dnem trvání ubytování v Předmětu ubytování;
c) 100 % (slovy: jedno sto procent) Klientem uhrazené Ceny, jestliže k výpovědi došlo v období kratším než 1 (slovy: jeden) den před sjednaným 1. (slovy: prvním) dnem trvání ubytování v Předmětu ubytování.
18.3. Spa Houses může před uplynutím ujednané doby ubytování vypovědět Smlouvou bez výpovědní doby, porušuje-li Klient i přes výstrahu hrubě své povinnosti ze Smlouvy nebo dobré mravy. Klient v takovém případě není oprávněn požadovat vrácení jakékoliv části jím zaplacené Ceny.

D.XIX. Omezení odpovědnosti

19.1. Obrázky a text popisující výrobky uvedené na Internetových stránkách nejsou předmětem Smlouvy a slouží pouze pro informační účely. V případě chyby nebo omylu v souvislosti s obrázky nebo textem uvedeným na Internetových stránkách nenese Spa Houses žádnou odpovědnost.

D.XX. Vyšší moc

20.1. Spa Houses vynaloží veškeré úsilí ke splnění svých závazků. Nemůže však nést odpovědnost za prodlení či nemožnost plnění v důsledku okolností, které nejsou závislé na její vůli. Těmito okolnostmi se rozumí zejména stávky, války, přírodní katastrofy, epidemie, omezení pohybu osob v důsledku epidemií, nebo jiné obdobné situace, které brání v plnění Smlouvy ze strany Spa Houses.

D.XXI. Ostatní ustanovení

20.1. Uzavřená Smlouva je Spa Houses archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Smlouva je poskytnuta Klientovi ve formě, která umožňuje archivaci a reprodukci. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření Smlouvy jsou patrné z procesu rezervování na Internetových stránkách a Klient má možnost před vlastním odesláním Rezervace ji zkontrolovat a případně opravit.

E. Společná a závěrečná ustanovení

E.I. Použitelnost

1.1. Ustanovení celé části E těchto VOP platí i pro ostatní části VOP.
1.2. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v jakékoliv smlouvě uzavřené dle těchto VOP (včetně Smlouvy). Odchylná ujednání takové smlouvy mají přednost před ustanoveními VOP.
1.3. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí jakékoliv smlouvy uzavřené dle těchto VOP (včetně Smlouvy).

E.II. Rozhodné právo a vyloučení použití konkrétních ustanovení právního řádu

2.1. Pokud vztah založený smlouvou dle těchto VOP obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak Strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva Spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
2.2. Spa Houses není ve vztahu ke Klientovi vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odstavec 1 písm. e) Občanského zákoníku.
2.3. Je vyloučena aplikace ustanovení § 1765 a § 1766 Občanského zákoníku na vztahy upravené těmito VOP.
2.4. V rozsahu právním řádem přípustném se v souladu s ustanovením § 1801 Občanského zákoníku na vzájemné vztahy Stran upravené těmito VOP nepoužije ustanovení § 1800 Občanského zákoníku.
2.5. S odkazem na ustanovení § 558 odst. 2 Občanského zákoníku je výslovně konstatují, že se v právním styku mezi Stranami, pro který platí tyto VOP, nepřihlíží k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně anebo v daném odvětví, a že obchodní zvyklosti nemají v jejich právním styku přednost před ustanovením Občanského zákoníku, jež nemají donucující účinky.

E.III. Doručování

3.1. Není-li dohodnuto či stanoveno jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou nebo těmito VOP musí být druhé Straně doručena prostřednictvím elektronické pošty.
3.2. Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smluv se Spa Houses dle těchto VOP, jakož i při další komunikaci v souvislosti s nimi. Náklady vzniklé Klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku (kupř. náklady na internetové připojení) si hradí Klient sám.
3.3. Spa Houses je doručováno:
a) na adresu sídla Spa Houses, jež zní Spa Houses s.r.o., Na Vinohradech 16,0 Křižatky, 267 01 Králův Dvůr;
b) na e-mailovou adresu info@spahouses.cz.
3.4. Klientovi je doručováno na adresu bydliště či sídla a případně též na adresu elektronické pošty, které Klient uvedl při Registraci, v Rezervaci, nebo o kterých následně Spa Houses v souladu s těmito VOP informoval. V případech stanovených těmito VOP je Klientovi doručováno na Klientský účet.
3.5. Zpráva je doručená:
a) v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty (integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem);
b) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem;
c) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít;
d) v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty 10 (slovy: deset) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl;
e) v případě doručování na Klientský účet okamžikem uložení zprávy na Klientský účet.

E.IV. Řešení Sporů

4.1. Pro případ Sporu mezi Stranami, se Strany zavazují, že se Spor pokusí řešit smírně, tento závazek však Strany nezavazuje k tomu, aby se podrobily jakémukoliv smírčímu řízení.
4.2. V případě, že nebude možné nalézt smírné řešení Sporu podle předchozího odstavce, bude Spor předložen k rozhodnutí věcně a místně příslušnému soudu.
4.3. Klient, který je Spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení sporu, tedy orgánem, na který se Klient může obracet, je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, ID datové schránky: x7cab34. Podrobnější informace o mimosoudním řešení sporů je možné najít na internetových stránkách České obchodní inspekce (www.adr.coi.cz).

E.V. Změny Stran a započtení

5.1. Veškerá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy a dalších právních vztahů upravených těmito VOP přecházejí na právní nástupce Stran.
5.2. Případné postoupení práv a povinností Klienta ze Smlouvy a dalších právních vztahů upravených těmito VOP podléhá předchozímu písemnému schválení ze strany Spa Houses.
5.3. Klient není oprávněn započíst jakékoli své pohledávky za Spa Houses vyplývající ze Smlouvy či dalších právních vztahů upravených těmito VOP vůči pohledávkám Spa Houses vůči Klientovi, a sice bez ohledu na to, zda se jedná o pohledávky ze Smlouvy a dalších právních vztahů upravených těmito VOP či jiného právního titulu.
5.4. Klient není oprávněn své pohledávky za Spa Houses vyplývající ze Smlouvy či dalších právních vztahů upravených těmito VOP postoupit na třetí osobu.
5.5. Klient není oprávněn postoupit na třetí osobu ani celou Smlouvu.

E.VI. Závěrečná ustanovení

6.1. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.8.2020.
6.2. Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce.
6.3. Smlouvy dle těchto VOP (včetně Smluv) jsou uzavírány v českém jazyce.
6.4. Skutečnost, že Spa Houses toleruje porušení některé z povinností Klienta stanovené v těchto VOP, nebo nevymáhá své právo vyplývající z VOP nebo ze zákona, nemůže být vykládáno jako vzdání se práv nebo prosazování takových práv Spa Houses.
6.5. Je-li některé ustanovení těchto VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení VOP.
6.6. Je-li některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení Smlouvy.
6.7. Změny a doplňky Smlouvy vyžadují písemnou formu.
6.8. Znění VOP může Spa Houses měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
6.9. Změna těchto VOP je prováděna zveřejněním nové verze VOP na Internetových stránkách. Proto lze doporučit VOP pravidelně pročítat a seznámit se se všemi změnami.
6.10. Aktuální znění VOP je dostupné na Internetových stránkách a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Klientem. Dále jsou tyto VOP dostupné v tištěné podobě v sídle Spa Houses a v každém Předmětu ubytování.

V Králově Dvoře dne 1.8.2020

Spa Houses z.s.
Jurij Skalsky
jednatel

  • Pokročilé vyhledávání

  • Obnovit heslo

Spa Houses

Voucher

Udělejte radost svým blízkým a darujte jim voucher na pobyt v jedné z wellness vil.

Spa Houses

Voucher

Objednávka
dárkového poukazu